ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ  
ລໍາດັບຊື່ບົດລາຍງານປີພາສາ
1ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 20232023ລາວ, ຈີນ, ອັງກິດ
2ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 20222022ລາວ, ຈີນ, ອັງກິດ
3ບົດລາຍງາຍປະຈໍາປີ 20212021ລາວ, ຈີນ, ອັງກິດ
4ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 20202020ລາວ, ຈີນ, ອັງກິດ
5ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 20192019ລາວ, ຈີນ, ອັງກິດ
6ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 20182018ລາວ, ຈີນ, ອັງກິດ
7ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 20172017ລາວ, ຈີນ, ອັງກິດ
8ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 20162016ລາວ, ຈີນ, ອັງກິດ

 

 

 

Canadia Bank Lao Ltd. Heaf Office
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍລາວ ຈໍາກັດ.

ໜ່ວຍ 7, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ລະຫັດ SWIFT: CADILALA ໂທລະສັບ: (+856)-21 227 999

ເພີ່ມເຕີມ »

 
Canadia Bank Plc. Head Office
Canadia Bank Plc.

315 Preah Ang Duong, Street 110, 12000 Phnom Penh, Cambodia. contact@canadiabank.com.kh

ເພີ່ມເຕີມ »

 

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ການສົ່ງມອບບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດກວ້າງຊຶ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານຂອງນະວັດຕະກຳ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍອມຮັບ ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.