ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານລູກຂອງ Canadia Bank Plc ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ ສປປ ລາວ. ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດ ດ້ານການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 28/BOL ອອກໃຫ້ໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2015 ແລະ ເລີ່ມໃຫ້້ບໍລິການໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2015.

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ ການທະນາຄານ ແລະ ບໍລິການທາງດ້ານການເງີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຄອບຄຸມ ແລະ ປະຈຸບັນມີ ໜ່ວຍບໍລິການສອງແຫ່ງທີ່ດຳເນີນງານຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ພາລະກິດ

ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ການສົ່ງມອບບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ວິໄສທັດ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ຄຸນຄ່າຫຼັກ

 
 
Trust
 
Ownership
 
Performance-Driven
We build trust with our customers and employees.
 
We take ownership and seek win-win solutions.
 
“One Bank” drive for performance and celebrate success.

 

 

Canadia Bank Lao Ltd. Heaf Office
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍລາວ ຈໍາກັດ.

ໜ່ວຍ 7, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ລະຫັດ SWIFT: CADILALA ໂທລະສັບ: (+856)-21 227 999

ເພີ່ມເຕີມ »

 
Canadia Bank Plc. Head Office
Canadia Bank Plc.

315 Preah Ang Duong, Street 110, 12000 Phnom Penh, Cambodia. contact@canadiabank.com.kh

ເພີ່ມເຕີມ »

 

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ການສົ່ງມອບບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດກວ້າງຊຶ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານຂອງນະວັດຕະກຳ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍອມຮັບ ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.