ຄ່າທໍານຽມ

ລໍາດັບ ລາຍການ ຄ່າບໍລິການ ສະກຸນເງິນ
ກີບ ສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ
1 ຄ່າບໍລິການ (ສໍາລັບເງິນກູ້) 1% 2%
2 ຄ່າບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສີນ 1% (ຂັ້ນຕໍ່າສຸດ 400,000 ກີບ)

 

ລໍາດັບ ລາຍການ ຄ່າບໍລິການ ສະກຸນເງິນ
ກີບ ບາດ ໂດລາ
1 ຄ່າພິມປຶ້ມເງິນຝາກຄືນເນື່ອງຈາກເສຍຫາຍ 20.000 60 2
2 ຄ່າພິມໃບເງິນຝາກປະຈໍາຄືນເນື່ອງຈາກເສຍຫາຍ 20.000 60 2
3 ຄ່າປຶ້ມແຊັກ 50.000 200 6
4 ຄ່າອອກແຊັກເງິນສົດ 100.000 300 10
5 ໃບຢັ້ງຢືນ 100.000 300 10
6 ເອກະສານອ້າງອີງ / ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະບັນຊີ 100.000 300 10
7 ປິດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ-ກະແສລາຍວັນກ່ອນ 3 ເດືອນ 40.000 150 5
8 ປິດບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາກ່ອນກໍານົດ 80.000 300 10
9 ພິມບັນຊີສໍາຮອງ 20.000 60 2
10 ຄ່າບັນຊີບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ປີ 80.000 300 10
11 ຄ່າປັບໃຫມແຊັກເດັ້ງ 200.000 600 20
12 ຄ່າປ່ຽນແປງການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດຕ່າງທະນາຄານ RTGS / ACH 15.000 ກີບ
13 ຄ່າປ່ຽນແປງການໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ SWIFT   10

 

 

Canadia Bank Lao Ltd. Heaf Office
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍລາວ ຈໍາກັດ.

ໜ່ວຍ 7, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ລະຫັດ SWIFT: CADILALA ໂທລະສັບ: (+856)-21 227 999

ເພີ່ມເຕີມ »

 
Canadia Bank Plc. Head Office
Canadia Bank Plc.

315 Preah Ang Duong, Street 110, 12000 Phnom Penh, Cambodia. contact@canadiabank.com.kh

ເພີ່ມເຕີມ »

 

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ການສົ່ງມອບບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດກວ້າງຊຶ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານຂອງນະວັດຕະກຳ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍອມຮັບ ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.