ໜ້າຫຼັກ | ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ແບບຟອມຕ່າງໆ | ອີເມວ

  

 
       
 
   
     
 
ສະກຸນເງິນ ຕົວຫຍໍ້ ອັດຕາຊື້
ສະກຸນເງິນ ຕົວຫຍໍ້ ອັດຕາຂາຍ

CCRCD RTTYPE BCYRATE
EUR CB 15,138
GBP CB 17,366
AUD CB 9,857
CNY CB 2,220
THB CB 447.02
USD CB 15,006
CCRCD RTTYPE BCYRATE
EUR CA 15,214
GBP CA 17,702
AUD CA 10,048
CNY CA 2,242
THB CA 450.17
USD CA 15,037

 
     
   
   
   
   
     
 

ເງິນຝາກຜະລິດຕະພັນ ເງິນຝາກ ຂອງ ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ
ສ້າງເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ ດ້ວຍການຝາກເງິນກັບທະນາຄານແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ. ບັນຊີຝາກປະຢັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ງ່າຍຕໍ່ການເປີດ ແລະ ຈັດການບໍລິຫານ ຍ້ອນວ່າມີຍອດຄົງເຫຼືອຕ່ຳ ເຊິ່ງງ່າຍດາຍຕໍ່ການລິເລີ່ມ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການ.ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃນວຽກງານ ບໍລິຫານເງິນສົດຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະມື້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ບໍລິສັດ ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆ. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນບັນຊີຂອງທ່ານ ສາມາດຄວມຄຸມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວທັນໃຈ ແລະ ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າທ່ານໄດ້ ດູແລກິດຈະການຂອງທ່ານຕະຫຼອດເວລາ. ທະນາຄານແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ອອກແບບບັນຊີນີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ບໍລິການທຸກຂັ້ນຕອນ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ
ຝາກເງິນກັບ ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດຂອງພວກເຮົາທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງອຸ່ນໃຈ ພ້ອມກັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍໃນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າ ດ້ວຍການຝາກເງິນກີບ, ເງິນບາດ ຫຼື ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທ່ານກໍສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າ ທ່ານຈະຮັບດອກເບ້ຍເປັນລາຍເດືອນ ຫຼື ຈົນກວ່າຈະຮອດກຳນົດ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ບັນຊີບໍານານ
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ກັບການເກັບມ້ຽນເງິນສົດ, ບັນຊີບຳນານ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ຕ້ອງການຝາກເງິນສະສົມໄວ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຕົວເອງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າອາຍຸເຖົ້າແກ່. ທາງທະນາຄານຈະບໍລິການທ່ານໃນການ ບຳລຸງຮັກສາ, ຈັດການ ແລະ ຈັດກຽມທຶນຮອນຝາກໄວ້ໃນບັນຊີ ໂດຍຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ສາມ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ບັນຊີເດັກນ້ອຍ
ສຳລັບທ່ານທີ່ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ແລ້ວ, ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າມັນບໍ່ມີຄຳວ່າໄວເກີນໄປ ສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນສະສົມເງິນ ເພື່ອອະນາຄົດ ລູກ-ຫຼານ ຂອງທ່ານ. ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ອອກແບບ ບັນຊີເງິນຝາກສະສົມ ສຳລັບເດັກນ້ອຍນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອຊ່ວຍທຸກທ່ານໃນການເກັບທ້ອນທຶນຮອນຈຳນວນໃດໜຶ່ງ ສຳລັບອະນາຄົດລູກ-ຫຼານ ຂອງທ່ານ ໂດຍສະເພາະ. ເງິນທີ່ຖືກສະສົມໃນບັນຊີນີ້, ຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພຈົນກວ່າ ລູກ-ຫຼານ ຂອງທ່ານມີອາຍຸຄົບ18 ປີ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 


 
 
 
ທະນາຄານແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ ©2016.| Tel: +856-21 227999, Fax: +856-21 227888, E-Mail:info@canadiabank.com.la | SWIFT Code: CADILALA